ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

...
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 12 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 15 42 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 14 36 1
รวม ม.ต้น 69 41 110 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 9 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 7 9 1
รวม ม.ปลาย 12 18 30 3
รวมทั้งสิ้น 81 59 140 7