ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ได้นำนโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ตามบริบทและขอบเขตความรับผิดชอบประกาศเป็นนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม บริหารจัดการด้วยระบบบริหารคุณภาพ เน้นผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เอกลักษณ์  โรงเรียนพอเพียง “
 
อัตลักษณ์   “อยู่อย่างพอเพียง”
 
พันธกิจ (Mission)
1.เสริมสร้างบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเสริมสร้าง
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 
 เป้าประสงค์ (Goal)
1.สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามศักยภาพ
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ