ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 ปรัชญา คำขวัญ สัญลักษณ์  สีประจำโรงเรียน และอักษรย่อชื่อโรงเรียน
ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน
“การศึกษา  คือ รากฐานของชีวิต”
คำขวัญของโรงเรียน
“มีวินัย   ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรมนำการพัฒนา”
...