ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา คำขวัญ สัญลักษณ์  สีประจำโรงเรียน และอักษรย่อชื่อโรงเรียน
 ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน
“การศึกษา  คือ รากฐานของชีวิต”
คำขวัญของโรงเรียน
“มีวินัย   ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรมนำการพัฒนา”
          สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 
 
                   พระธาตุ          หมายถึง          สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
ใบโพธิ์            หมายถึง          ความเจริญงอกงามด้วยความรู้     
 สีประจำโรงเรียน             “ขาว – เขียว”
                   เขียว    หมายถึง          ความร่มรื่น ร่มเย็น ความเจริญงอกงาม
                   ขาว     หมายถึง          ความบริสุทธิ์
          อักษรย่อ  คือ    น. ข. พ.
...