ฟรี

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ตำบลโนนสมบูรณ์   อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40110  โทรศัพท์  043-267132 โทรสาร 043-267132  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต  25    เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีข้อมูลรายละเอียดและความเป็นมา  ดังต่อไปนี้
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ( School Profile )
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 116บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตั้งเมื่อ วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2535  โดยสภาตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา  ในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ 
วันที่  3  พฤศจิกายน พ.ศ.  2535  คณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จังหวัด
ขอนแก่น มีมติให้ดำเนินการเปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลโนนสมบูรณ์
วันที่  23  ธันวาคม พ.ศ.  2535  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลโนนสมบูรณ์
ปีการศึกษา 2536 ให้มีการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน จำนวน
1 ห้องเรียน  ด้านอาคารสถานที่สำหรับทำการเรียนการสอนได้รับความอนุเคราะห์ ให้ใช้อาคารเรียนชั่วคราว ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น)
            วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2537 ได้ย้ายไปเปิดทำการเรียนการสอนที่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2   ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ห่างจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกประมาณ  600  เมตร  โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 5 ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม  จำนวน  5  ห้อง
ปีการศึกษา 2537  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 80 คน แต่โรงเรียนรับได้จริง 107 คน
เป็นชาย  53  คน หญิง  54  คน
ชาวบ้านหนองขาม ได้บริจาคที่ดินให้เพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน 26 ไร่63ตารางวาโดยเป็นที่ธรณีสงฆ์วัดสระจันทร์  จำนวน  5  ไร่ 
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โรงเรียนหนองขามพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน เอกเทศ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข, ค
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้ นายวีระพงษ์  ไชยรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับ ...